Avtalevilkår – Topp-3 garanti

Generelt gjelder «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. Disse Standardvilkår finner Kunden på skandiaenergi.no, eller ved å kontakte vår kundeservice. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.

 

Særvilkår

I tillegg gjelder nedenfor nevnte særvilkår av 15.februar 2016. Særvilkårene gjelder foran vilkårene i «standard kraftleveringsavtale». SkandiaEnergi har rett til å endre særvilkårene med 30 dagers varsel til kunden per e-post/SMS, eller per brev dersom kunden ikke har samtykket til digital kommunikasjon.  Avtalen gir selskapet fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaleforhold med nåværende leverandør. Oppsigelsen skal følge NVEs retningslinjer for slik oppsigelse. Videre gir avtalen SkandiaEnergi fullmakt til å ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet, herunder å representere og innhente nødvendig informasjon ifm. leverandørskiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Videre gir avtalen SkandiaEnergi AS fullmakt til å flytte avtaleforholdet til annet konsernselskap gjennom leverandørskifte iht. NVEs regelverk eller såkalt «internt leverandørskifte». Slikt bytte skal foretas på for Kunden identiske leveringsbetingelser og pris som beskrevet i denne avtalen.

 

1) Strømavtale

Kundens strømavtale er spotpris. Som prisgrunnlag brukes Nord Pool strømbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom kunden ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.

 

2) Personvern

For å oppfylle denne avtalen vil SkandiaEnergi oppbevare personopplysninger og kommunisere med deg som kunde. Hvilke opplysninger som oppbevares, hvordan disse behandles, og hvordan personopplysningene benyttes reguleres av selskapets Personvernerklæring. Her kan du lese vår personvernerklæring

 

3) Pris

Avtalen spotpris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket og eventuelt et variabelt påslag i øre/kWh som inkluderer lovpålagte el-sertifikater. Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 30 dagers varsel til kunden per e-post/SMS, eller per brev dersom kunden ikke har samtykket til digital kommunikasjon. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er unntatt for merverdiavgift. SkandiaEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter og endringer i rammebetingelser for strømsalgsvirksomheter i sluttbrukermarkedet. SkandiaEnergi oppfyller løpende sine plikter iht. Lov om El-sertifikater. Finnmark fylke og enkelte andre kommuner er unntatt plikt om El-sertifikat.

 

4) Fakturering

Faktura sendes som hovedregel til Kunden som e-faktura eller e-post, eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom Kunden velger en annen fakturatype som medfører papirfaktura vil det kunne tilkomme et papirfakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser som fremkommer på skandiaenergi.no. Alternativt vil da Kunden kunne overføres til annet produkt som samsvarer med Kundens faktureringsønsker. En slik produktoverføring vil da meldes individuelt til Kunden.

 

5) Betaling

Kundene faktureres med forfall «etterskuddsvis», «i leveringsperioden» eller «forskuddsvis» basert på faktisk forbruk eller forventet forbruk. Ved forfall «i leveringsperioden» og «forskuddsvis» blir beløpet beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i første faktura. Standard faktureringsperioder er 12 ganger årlig. 6 eller 4 faktureringer i året kan avtales gjennom egen avtale for områder hvor lokal netteier har disse faktureringsfrekvenser. Hytter kan etter egen avtale faktureres 1 gang pr. år.

 

6) Flytting

Ved flytting følger denne avtalen Kunden til ny adresse. Ved mottak av melding om nye målerpunkt fra din netteier el., vil SkandiaEnergi rutinemessig melde oppstart på disse for videreføring av kundeforholdet og for å unngå leveringsplikt. SkandiaEnergi gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere Kunden i registreringen på den nye adressen med SkandiaEnergi som leverandør.

 

7) Offentlig regulering eller endringer i rammebetingelser

Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker SkandiaEnergi sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. Produktet vil være suspendert inn til myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

 

8) Fordelsprodukter

Fordelsprodukter er valgfrie og selvstendig produkter som reguleres av egne vilkår. Betaling for fordelsprodukter kommer i tillegg til betalingen for strøm. Dersom Kunden har bestilt fordelsprodukter, gjelder nedenfor nevnte betingelser. Endringer i innhold, pris eller betingelser skal varsles Kunden med 14 dagers varsel på SkandiaEnergis internettsider, på Min Side, via direkte skriv til Kunden eller på annen egnet måte. Alle fordelsprodukter kan bestilles og sies opp av Kunden med umiddelbare virkning.

For fordelsproduktet ”Topp-3 Garanti” gjelder: garantien sikrer at Kundens faste månedspåslag skal være en av de tre rimeligste påslag i markedet på produktet spotpris. Garantien måles mot en representativ referanseliste over de 20 største leverandørene i markedet, og regnes fra nyttår til nyttår. Såfremt en av leverandørene på referanselisten har flere produkter i kategorien spotpris, regnes den mot hovedproduktet til leverandøren. Såkalte ”lokketilbud” eller ”oppstartstilbud”, eksempelvis påslag på kr 0,- pr. måned eller lignende, inngår ikke i referanselisten. Oppdatert referanseliste fremkommer på skandiaenergi.no eller på Kundens MinSide. Tjenesten koster kr. 0,-

For fordelsproduktet «100% Fornøyd» gjelder: såfremt Kunden ikke er fullt ut fornøyd med avtalen etter 9 måneders kundeforhold i SkandiaEnergi, regnet fra leveringsoppstarten, får Kunden tilbakebetalt fastbeløpet som er betalt i denne perioden. Kunden betaler da kun for strømmen som er brukt og eventuelle tilleggstjenester. «100% Fornøyd» må benyttes innen 30 dager etter utløpet av 9-måneders perioden beskrevet foran. Tjenesten koster kr 0,-.

For fordelsproduktet «Betalingsfritak» gjelder: Kunden kan søke betalingsfritak for betaling av strømregningen ved sykdom eller ufrivillig arbeidsledighet for seg selv/ektefelle/partner/samboer, for inntil 4 måneder per år. Ved strømrelaterte skader i hjemmet dekkes egenandel hos Kundens forsikringsselskap med opptil kr. 5.000, -. Strømrelaterte skader dokumenteres ved forsikringsoppgjør fra Kundens eget forsikringsselskap. Sykdom dokumenteres med sykemelding fra fastlege med en varighet på min. 1 måned. Arbeidsledighet dokumenteres med godkjenning av dagpenger fra NAV. Betalingsfritaket dekker ikke midlertidig ansettelse, sesongarbeid, frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Kundens eget mislighold. Tjenesten dekker ikke AAP. Det kan ikke fremmes nytt krav for samme årsak de 12 påfølgende månedene etter at tjenesten er benyttet. Tjenesten må benyttes innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner søknaden. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning. Før retten til betalingsfritak trer i kraft gjelder en karenstid på 1 måned regnet fra Kundens bestilling av «Betalingsfritak». Retten til betalingsfritak opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Betalingsfritak eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos SkandiaEnergi. Tjenesten koster kr 0,-.

For fordelsproduktet «Pristak» gjelder: gjennom denne tjenesten overvåker SkandiaEnergi markedet for Kunden med formål å beskytte Kunden mot høye strømpriser og svingninger i markedet. Basert på SkandiaEnergis markedsvurderinger gis Kunden en konkurransedyktig «Fastpris» for de utsatte perioder. «Fastpris» er en flat pris for en angitt periode. Fastprisen kan gis Kunden gjennom utsendelse av tilbud via mail/sms/brev som Kunden selv velger å benytte ved å besvare tilbudene, eller gjennom fullmakt som gis gjennom denne avtalen til å gi Kunden en «fast pris» for den aktuelle periode. Ved bruk av fullmakten som gis gjennom nærværende avtale vil Kunden informeres om periodens varighet og prisen i øre/kWh før «Fastprisen» trer i kraft. Informasjonen gis på MinSide, via direkte skriv til Kunden eller på annen egnet måte. Tjenesten koster kr 1,75,- pr dag.

 

9) Avtaletid og bruddgebyr

Denne avtalen har en fast avtaletid på 9 måneder, dvs at avtalen er gjensidig bindende for begge parter i denne perioden. Avtalen kan først sies opp eller bringes til opphør etter avtaletidens utløp. Såfremt avtalen likevel brytes av Kunden påløper et bruddgebyr på kr. 490,- til dekning av oppstarts- og etableringskostnader. Kunden kan si opp avtalen uten bruddgebyr dersom SkandiaEnergi endrer avtalens vilkår og endringene er til ugunst for Kunden.

 

10) Kredittvurdering

SkandiaEnergi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti/forskuddsbetaling fra kunder.

 

11) Oppsigelse

Med unntak av de begrensninger som gjelder avtale/bindingstid iht pkt. 9, kan kunden kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Tilsvarende varslingsfrist for SkandiaEnergi er 30 dager. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene.

 

12) Angrefrist
Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til SkandiaEnergi, Vestre Strandgate 27,4611 Kristiansand, eller på mail til kundesenter@skandiaenergi.no innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Skjema for opplysning om angrerett kan du se her


Angrerettskjemaet kan ved behov lastes ned og skrives ut her.