Avtalevilkår – Solstrøm

Generelt gjelder «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av

Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. Disse Standardvilkår finner kunden på skandiaenergi.no, eller ved å kontakte vårt kundesenter. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.  Ved inngåelse av avtalen gjelder rett til angring iht. Lov om Angrerett.

Særvilkår

I tillegg gjelder nedenfor nevnte særvilkår av 04. april 2018.  Særvilkårene gjelder foran vilkårene i «standard kraftleveringsavtale». SkandiaEnergi har rett til å endre særvilkårene med 30 dagers skriftlig varsel til kunden per e-post/SMS, eller per brev dersom kunden ikke har samtykket til digital kommunikasjon. Avtalen gir selskapet fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaleforhold med nåværende leverandør. Oppsigelsen skal følge NVEs retningslinjer for slik oppsigelse. Videre gir avtalen SkandiaEnergi fullmakt til å ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet, herunder å representere og innhente nødvendig informasjon ifm.  leverandørskiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten. Videre gir avtalen SkandiaEnergi AS fullmakt til å flytte avtaleforholdet til annet konsernselskap gjennom leverandørskifte iht. NVEs regelverk eller såkalt «internt leverandørskifte». Slikt bytte skal foretas på for kunden identiske leveringsbetingelser og pris som beskrevet i denne avtalen.

1) Strømavtale

SkandiaEnergi Solstrøm er en spesialtilpasset spotprisavtale for privatkunder som i enkelttimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet – definert som plusskunde i henhold til regelverk fra NVE. Tilknytning til distribusjonsnett, måling og levering av overskuddskraft skal være i overensstemmelse med netteiers krav. Overskudd av kraft leveres SkandiaEnergi og avregnes etter fastsatt kraftpris inntil 5000 kWh de første 12. måneder. Overskudd ut over dette beregnes etter spotpris. Som prisgrunnlag brukes Nord Pool strømbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom kunden ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden. SkandiaEnergi Solstrøm har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen har bindingstid på 12 måneder regnet fra oppstart av strømleveransen.

2) Pris

Spotprisen har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket og eventuelt et variabelt påslag i øre/kWh som inkluderer lovpålagte el-sertifikater. Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 30 dagers varsel til kunden per e-post/SMS, eller per brev dersom kunden ikke har samtykket til digital kommunikasjon. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er unntatt for merverdiavgift.

SkandiaEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter og endringer i rammebetingelser for strømsalgsvirksomheter i sluttbrukermarkedet. SkandiaEnergi oppfyller løpende sine plikter iht.  Lov om el-sertifikater. Finnmark fylke og enkelte andre kommuner er unntatt plikt om el-sertifikat.

3) Fakturering

Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller e-post, eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype som medfører papirfaktura vil det kunne tilkomme et papirfakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser

som fremkommer på skandiaenergi.no. Alternativt vil da kunden kunne overføres til annet produkt som samsvarer med kundens faktureringsønsker. En slik produktoverføring vil da meldes individuelt til kunden.

4) Betaling

Kundene faktureres med forfall «etterskuddsvis», «i leveringsperioden», eller «forskuddsvis» basert på faktisk forbruk eller forventet forbruk. Ved forfall «i leveringsperioden» og «forskuddsvis» blir beløpet beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i første faktura. Standard faktureringsperioder er 12 ganger årlig. 6 eller 4 faktureringer i året kan avtales gjennom egen avtale for områder hvor lokal netteier har disse faktureringsfrekvenser. Hytter kan etter egen avtale faktureres 1 gang pr. år.

5) Flytting

Ved flytting følger denne avtalen kunden til ny adresse. Ved mottak av melding om nye målerpunkt fra din netteier eller lignende, vil SkandiaEnergi rutinemessig melde oppstart på disse for videreføring av kundeforholdet og for å unngå leveringsplikt. SkandiaEnergi gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere kunden i registreringen på den nye adressen med SkandiaEnergi som leverandør.

6) Offentlig regulering eller endringer i rammebetingelser

Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker SkandiaEnergi sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden.  Produktet vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

7) Kredittvurdering

SkandiaEnergi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, eller kreve garanti/ forskuddsbetaling fra kunder.

8) Avtaletid og bruddgebyr

Denne avtalen har en fast avtaletid på 12 måneder, dvs at avtalen er gjensidig bindende for begge parter i denne perioden. Avtalen kan først sies opp eller bringes til opphør etter avtaletidens utløp. Såfremt avtalen likevel brytes av Kunden påløper et bruddgebyr på kr. 490,- til dekning av oppstarts- og etableringskostnader.

9) Oppsigelse

Kunden kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Tilsvarende varslingsfrist for SkandiaEnergi er 30 dager. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene.

(ATV-19-06.11.17)

10) Personvernerklæring

Her kan du lese vår personvernerklæring

11) Angrerett
Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til SkandiaEnergi, Vestre Strandgate 27,4611 Kristiansand, eller på mail til kundesenter@skandiaenergi.no innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Skjema for opplysning om angrerett kan du se her
Angrerettskjemaet kan ved behov lastes ned og skrives ut her.