Avtalevilkår – OnlineSPOT

Generelt gjelder «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. Disse Standardvilkår finner kunden på skandiaenergi.no, eller ved å kontakte vårt kundesenter. Strømavtalen som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.

 

Særvilkår
I tillegg gjelder nedenfor nevnte særvilkår av 15. februar 2016. Særvilkårene gjelder foran vilkårene i «standard kraftleveringsavtale». SkandiaEnergi har rett til å endre særvilkårene med 30 dagers varsel til kunden per e-post/SMS, eller per brev dersom kunden ikke har samtykket til digital kommunikasjon. Avtalen gir selskapet fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaleforhold med nåværende leverandør. Oppsigelsen skal følge NVEs retningslinjer for slik oppsigelse. Videre gir avtalen SkandiaEnergi fullmakt til å ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet, herunder å representere og innhente nødvendig informasjon ifm. leverandørskiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Videre gir avtalen SkandiaEnergi AS fullmakt til å flytte avtaleforholdet til annet konsernselskap gjennom leverandørskifte iht. NVEs regelverk eller såkalt «internt leverandørskifte». Slikt bytte skal foretas på for kunden identiske leveringsbetingelser og pris som beskrevet i denne avtalen.

 

1) Strømavtale

Kundens strømavtale er spotpris. Som prisgrunnlag brukes Nord Pool strømbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom kunden ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.

 

2) Pris
Avtalen spotpris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket og eventuelt et variabelt påslag i øre/kWh som inkluderer lovpålagte el-sertifikater. Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 30 dagers varsel til kunden per e-post/SMS, eller per brev dersom kunden ikke har samtykket til digital kommunikasjon. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er unntatt for merverdiavgift. SkandiaEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter og endringer i rammebetingelser for strømsalgsvirksomheter i sluttbrukermarkedet. SkandiaEnergi oppfyller løpende sine plikter iht. Lov om el-sertifikater. Finnmark fylke og enkelte andre kommuner er unntatt plikt om el-sertifikat.

 

3) Fakturering
Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller e-post, eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype som medfører papirfaktura vil det kunne tilkomme et papirfakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser som fremkommer på skandiaenergi.no. Alternativt vil da kunden kunne overføres til annet produkt som samsvarer med kundens faktureringsønsker. En slik produktoverføring vil da meldes individuelt til kunden.

 

4) Betaling
Kundene faktureres med forfall «etterskuddsvis», «i leveringsperioden», eller «forskuddsvis» basert på faktisk forbruk eller forventet forbruk. Ved forfall «i leveringsperioden» og «forskuddsvis» blir beløpet beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i første faktura. Standard faktureringsperioder er 12 ganger årlig. 6 eller 4 faktureringer i året kan avtales gjennom egen avtale for områder hvor lokal netteier har disse faktureringsfrekvenser. Hytter kan etter egen avtale faktureres 1 gang pr. år.

 

5) Flytting
Ved flytting følger denne avtalen kunden til ny adresse. Ved mottak av melding om nye målerpunkt fra din netteier eller lignende, vil Skandia- Energi rutinemessig melde oppstart på disse for videreføring av kundeforholdet og for å unngå leveringsplikt. SkandiaEnergi gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere kunden i registreringen på den nye adressen med SkandiaEnergi som leverandør.

 

6) Offentlig regulering eller endringer i rammebetingelser
Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker SkandiaEnergi sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Produktet vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

 

7) Kredittvurdering
SkandiaEnergi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, eller kreve garanti/ forskuddsbetaling fra kunder.

 

8) Oppsigelse

Kunden kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Tilsvarende varslingsfrist for SkandiaEnergi er 30 dager. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene.

 

9) Personvernerklæring

Her kan du lese vår personvernerklæring

 

10) Angrefrist
Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til SkandiaEnergi, Vestre Strandgate 27,4611 Kristiansand, eller på mail til kundesenter@skandiaenergi.no innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Skjema for opplysning om angrerett kan du se her


Angrerettskjemaet kan ved behov lastes ned og skrives ut her.