Særvilkår

I tillegg gjelder nedenfor nevnte særvilkår av 21.april 2020. Særvilkårene gjelder foran vilkårene i «standard kraftleveringsavtale». SkandiaEnergi har rett til å endre særvilkårene med 14 dagers skriftlig varsel på SkandiaEnergis internettsider, på Min Side, via direkte skriv til Kunden eller på annen egnet måte. Videre gir avtalen SkandiaEnergi AS fullmakt til å flytte avtaleforholdet til annet konsernselskap gjennom leverandørskifte iht. NVEs regelverk eller såkalt «internt leverandørskifte». Slikt bytte skal foretas på for Kunden identiske leveringsbetingelser og pris som beskrevet i denne avtalen.

1) Strømavtale

Kundens strømavtale er Fastprisavtale. Med fastprisavtale menes en kraftavtale med en avtalt fastpris for en avtalt leveringsperiode og et fastsatt strømforbruk. Forbrukes fastsettes på bakgrunn av siste års forbruk. Vesentlige endringer ut over normale variasjoner vil kunne avregnes til innkjøpspris. Eventuelle endringer i offentlige avgifter som har betydning for kraftprisen kan føre til tilsvarende endringer i avtalepris.

2) Pris

Avtalen Fastpris inkluderer lovpålagte el-sertifikater. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er unntatt for merverdiavgift. SkandiaEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter og endringer i rammebetingelser for strømsalgsvirksomheter i sluttbrukermarkedet. SkandiaEnergi oppfyller løpende sine plikter iht. Lov om El-sertifikater. Finnmark fylke og enkelte andre kommuner er unntatt plikt om El-sertifikat.

3) Fakturering

Faktura sendes som hovedregel til Kunden som e-faktura eller e-post, eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom Kunden velger en annen fakturatype som medfører papirfaktura vil det kunne tilkomme et papirfakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser som fremkommer på skandiaenergi.no. Alternativt vil da Kunden kunne overføres til annet produkt som samsvarer med Kundens faktureringsønsker. En slik produktoverføring vil da meldes individuelt til Kunden. 

4) Betaling

Kundene faktureres med forfall «etterskuddsvis», «i leveringsperioden» eller «forskuddsvis» basert på faktisk forbruk eller forventet forbruk. Ved forfall «i leveringsperioden» og «forskuddsvis» blir beløpet beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i første faktura. Standard faktureringsperioder er 12 ganger årlig. 6 eller 4 faktureringer i året kan avtales gjennom egen avtale for områder hvor lokal netteier har disse faktureringsfrekvenser. Hytter kan etter egen avtale faktureres 1 gang pr. år. 

5) Flytting

Ved flytting følger denne avtalen Kunden til ny adresse. Ved mottak av melding om nye målerpunkt fra din netteier el., vil SkandiaEnergi rutinemessig melde oppstart på disse for videreføring av kundeforholdet og for å unngå leveringsplikt. SkandiaEnergi gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere Kunden i registreringen på den nye adressen med SkandiaEnergi som leverandør.

6) Offentlig regulering eller endringer i rammebetingelser

Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker SkandiaEnergi sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. Produktet vil være suspendert inn til myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. 

7) Avtaletid og bruddgebyr

Avtalen har en avtalt leveringsperiode hvor avtalen er gjensidig bindende for begge parter. Avtalen kan først sies opp eller bringes til opphør ved avtaletidens utløp. Såfremt avtalen likevel brytes av Kunden påløper et bruddgebyr på kr. 490,- til dekning av administrasjonskostnader ifm. med opphør. I tillegg kan kraftleverandøren kreve at kunden betaler erstatning dersom leverandøren lider økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Leverandøren kan kreve at kunden betaler denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden. Kunden kan si opp avtalen uten bruddgebyr dersom SkandiaEnergi endrer avtalens vilkår og endringene er til ugunst for Kunden. SkandiaEnergi forbeholder seg retten til å kontakte kunden før utløpet av fastprisavtale med tilbud om ny fastprisavtale. Dersom ikke annet avtales, tilbakeføres kunden til sin tidligere strømavtale ved utløp av fastprisavtalen. Kunder som ikke allerede har en strømavtale hos SkandiaEnergi, overføres til vår standard kraftavtale, Innkjøpspris, ved utløp av fastprisavtalen.

8) Angrefrist

Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til SkandiaEnergi, Vestre Strandgate 27,4611 Kristiansand, eller på mail til kundesenter@skandiaenergi.no innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Skjema for opplysning om angrerett kan du se her


Angrerettskjemaet kan ved behov lastes ned og skrives ut her.

9) Kredittvurdering

SkandiaEnergi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti/forskuddsbetaling fra kunder.